ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 ห้องเรียน 1 ภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะอาชีพประดิษฐ์เข็มกลัดผีเสื้อและสายคล้องแมสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.
เวลา 12.30- 15.30 น. โรงเรียนบ้านโพหวาย ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะอาชีพประดิษฐ์เข็มกลัดผีเสื้อและสายคล้องแมสให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโพหวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีซึ่งนำโดยอาจารย์กรรณิการ์ บัวพา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทีมท่านวิทยากรไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะ

โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,15:13   อ่าน 102 ครั้ง