ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงค์ ไชยามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกฉัตร ชุมศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ตุลาคม 2565