จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
เล่มที่ 2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโพหวาย ปี พ.ศ.2565
เล่มที่ 1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโพหวาย ปี พ.ศ.2564
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโพหวาย เป็นการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ทำหรือปฏิบัติที่ผ่านมา