คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวดี เสวกจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีร์ธวัช ถาวรพร
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยพรหม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญวรัตม์ โต๊ะหวาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรพร พัฒแช่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัชชานนท์ สังข์ประคอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบัณฑิตา ขุนตะเพิง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤตภัค โสภา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนากานต์ บุหงอ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสาธารณะประโยชน์
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรทิพย์ สุขสำราญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภสร วงศ์โชติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัยโรงเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสรา โต๊ะหลาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา สิงหาศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : นักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย