ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ธ.ค. 64 การแนะแนวการศึกษาต่อจากดอนบอสโก สุราษฎร์ธษนี ในรูปแบบออนไลน์
การแนะแนวการศึกษาต่อจากดอนบอสโก สุราษฎร์ธานี ในรูปแบบออนไลน์
  เวลา 10.30-11.30 น.
15 ธ.ค. 64 ถึง 17 ธ.ค. 64 ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google Meeting ตามวันเวลาที่กำหนด

โรงเรียนบ้านโพหวาย

  นายภาณุพงศ์ เพชรกูล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meeting

   ระดับชั้น ม.1  วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น.

   ระดับชั้น ม.2 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น.

   ระดับชั้น ม.3 วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น.

**กรณีที่ผู้ปกครองมีบุตรเรียนอยู่ในระดับชั้นอื่นสามารถรับฟังพร้อมกัน

หมายเหตุ Link และ รหัส การเข้าห้องประชุม Meet จะส่งให้ผู้ปกครองในกลุ่ม Line ผู้ปกครองชั้นเรียน

PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
มัธยม
15 ธ.ค. 64 การแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี
การแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยอาชีวสุราษฎณ์ธานีในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
  เวลา 10.30-11.30 น.
14 ธ.ค. 64 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียนอายุ 12-18 ปี วันที่ 14 ธันวาคม 2564
     แจ้งนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย อายุ 12-18 ปี ขอให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เข็มที่ 2 วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าสหไทย ชั้น 3 
     ขอให้นักเรียนเตรียมและนำเอกสาร ดังต่อไปนี้ไปด้วย
          1. บัตรประชาชน
          2.ใบนัดฉีดวัคซีน
          3.ใบยินยอม (ผู้ปกครองเซ็น)
          4. แบบคัดกรอง (ผู้ปกครองเซ็น)
     ครูประจำชั้นจะไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนทุกคน แต่ขอให้ผู้ปกครองไปส่งและผสานรับนักเรียนกลับหลังฉีดวัคซีนเสร็จด้วยนะคะ

ชุดนักเรียนหรือชุดพละโรงเรียนบ้านโพหวาย งานอนามัย
02 ธ.ค. 64 การแนะแนวศึกษาต่อจากศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี
การแนะแนวศึกษาต่อจากศูนย์การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet 
  เวลา 14.30-15.30 น.
02 พ.ย. 64 ถึง 04 พ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน วPA
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านและปฏิบัติงานเขียนข้อตกลงในการพัฒนาตาม ว PA วันที่ 3 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมพระศรีฯ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ ห้องประชุมพระศรีฯ โรงเรียนบ้านโพหวาน/ชุดสุภาพ บริหารงานบุคคล
01 พ.ย. 64 ถึง 02 พ.ย. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รับใบงาน On Hand

กำหนดการรับเอกสารการเรียนแบบแบบ Online , On demand และ On hand

ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  

 

 

ชั้น

วันที่มารับเอกสาร

เวลาที่มารับเอกสาร

สถานที่รับเอกสาร

อนุบาลปีที่ 1

1 พฤศจิกายน 2564 

09.00

หน้าห้องอนุบาล

กรุณานำปากกาน้ำเงินมาด้วยตนเอง

อนุบาลปีที่ 2

09.30

อนุบาลปีที่ 3

10.00

ประถมศึกษาปีที่ 1

1 พฤศจิกายน 2564 

09.00

บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ

(อาคารสีส้ม)

กรุณานำปากกาสีน้ำเงินมาด้วยตนเอง

ประถมศึกษาปีที่ 2

09.30

ประถมศึกษาปีที่ 3

 

09.00

บริเวณอาคารประไพรัตน์

ประถมศึกษาปีที่ 4

1 พฤศจิกายน 2564 

09.30

 (อาคารสีฟ้า)

กรุณานำปากกาสีน้ำเงินมาด้วยตนเอง

ประถมศึกษาปีที่ 5

10.00

ประถมศึกษาปีที่ 6

10.30

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1 พฤศจิกายน 2564 

09.00

บริเวณอาคาร 7

 (อาคารสีม่วง)

กรุณานำปากกาสีน้ำเงินมาด้วยตนเอง

มัธยมศึกษาปีที่ 2

09.30

มัธยมศึกษาปีที่ 3

10.00

 

 ***หมายเหตุ

1.      ให้มารับเอกสารตามเวลาที่กำหนด

2.         กรณีผู้ปกครองมีบุตรหลานหลายคนและต่างระดับชั้นกันสามารถรับได้ในเวลาเดียวกัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มงานวิชาการ
07 ก.ย. 64 ถึง 08 ก.ย. 64 รับ-ส่งเอกสารใบงาน ครั้งที่ 7 และรับเงินเยียวยา 2,000 บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านโพหวาย ตามจุดนัดพบแต่ละชั้น กลุ่มงานวิชาการและกลุ่มงานการเงิน
19 ก.ค. 64 การรับ- ส่งเอกสารการเรียน (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านโพหวายได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และจัดการเรียนการสอนแบบ On hand
เรียนอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 และกำหนดให้ผู้ปกครองมาส่งเอกสารการเรียนครั้งที่ 3 พร้อมรับเอกสารการเรียนครั้งที่ 4 ของนักเรียนชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 200 บาท ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตามวันเวลาที่กำหนด
และขอให้ผู้ปกครองรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑9) ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดสุภาพ งานวิชการ
06 ก.ค. 64 ถึง 07 ก.ค. 64 การรับ-ส่งเอกสาร (ครั้งที่ 3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านโพหวาย/ชุดสุภาพ งานวิชการ
06 มิ.ย. 64 ถึง 07 มิ.ย. 64 เลื่อนวันรับเอกสารและเงินอุดหนุนเป็นวันที่ 5-6 มิ.ย.2564
กำหนดการรับเอกสารการเรียนแบบ On Hand และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง รับเอกสารการเรียนและการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (บริเวณถนน หน้าห้องสมุด)

5 มิถุนายน 2564 
     อนุบาล 1 เวลา 09.00 น. 
     อนุบาล 2 เวลา 10.00 น. 
     อนุบาล 3 เวลา 11.00 น. 
     ประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 12.00 น.
     ประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 13.00 น. 
     ประถมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.00 น. 

6 มิถุนายน 2564
     ประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 09.00 น.
     ประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 10.00 น. 
     ประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 11.00 น.
     มัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 12.00 น.
     มัธยมศึกษาปีที่ 2 เวลา 13.00 น.
     มัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 14.00 น.

***หมายเหตุ
     1. ให้มารับเอกสารและค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนตามที่กำหนด
     2. ขอให้ใช้เงินที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หน้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านโพหวาย แต่งกายชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตร “Social Distancing” อย่างเคร่งครัด โรงเรียนบ้านโพหวาย
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
กำหนดการสอบปลาภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนบ้านโพหวาย
     ---> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบ 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 11 - 13 พ.ย. 2563
     ---> ระดับชั้นประถมศึกษาปีืั้ 1 - 6 สอบ 2 วัน คือ ระหว่างวันที่ 12 - 13 พ.ย. 2563
ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนทรงผมตามระบเบียบของโรงเรียน กลุมงาวิชาการ
20 ส.ค. 63 การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านโพหวายได้วางแผนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
คุณครูชุดข้าราชการ นักเรียนชุดนักเรียน กลุมกิจการนักเรียน
01 ก.ค. 63 เปิดการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนบ้านโพหวายต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ดำเนินการดูแลบุตรหลานของท่านตามมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ดำเนินการชี้แจงให้ท่านทราบแล้วในวันประชุมผู้ปกครองAdmin โสรยา  บัวจันทร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยและวันต่อไปแต่งกายเรียบร้อยตามตารางเรียน งานกิจการยักเรียน
23 มิ.ย. 63 ถึง 24 มิ.ย. 63 กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนเรียนที่ 1
กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนเรียนที่ 1 เพื่อทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19 ) และให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์อันตีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกคอง ชุมชน และองค์กร ระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโพหวาย  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโพหวาย บริหารงานทั่วไป