กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งทิวา โกดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุภิญ สาระกูล
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ ทองจันทร์
ครู คศ.2

นางภิญญรัตน์ เพชรทอง
ครู คศ.1

นาง เสาวณิต ไวศยะ