พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา

3. จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย

4. จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

5. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพ

6. จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน