กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเฉลิมศรี หะวานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพรรษา ชลสาคร