หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนบ้านโพหวายเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนในระดับ

ชั้นอนุบาล

     ชั้นอนุบาล 1  อายุ 3 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) 

     ชั้นอนุบาล 2  อายุ 4 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) 

      ชั้นอนุบาล 3  อายุ 5 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน)

ชั้นประถมศึกษา

     ประถมศึกษาปีที่ 1

     ประถมศึกษาปีที่ 2

     ประถมศึกษาปีที่ 3

     ประถมศึกษาปีที่ 4

     ประถมศึกษาปีที่ 5

     ประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

     มัธยมศึกษาปีที่ 1

     มัธยมศึกษาปีที่ 2

     มัธยมศึกษาปีที่ 3