กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวภคญาณ โพธิ์เพชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1