กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาภรณ์ นิลเวช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเกษร ภัทธิยธนี
ครู คศ.2

นางสาวพิชญนันท์ เลอมาน ราษฏร์เจริญ
ครู คศ.2