วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision) 

โรงเรียนบ้านโพหวาย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี บนพื้นฐานของความเป็นไทยและมีศักยภาพเป็นพลโลก  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน