กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวลักษณ์ แก้วประดับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวโสรยา บัวจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางเกตุนภา เรืองเดช
ครู คศ.3