ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
     โรงเรียนบ้านโพหวาย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง     ในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลตลาด1 เริ่มก่อตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2483 ในที่ดินของนายวงศ์  สวัสดิฤกษ์  โดยมีนายวินัย  วิเศษรัตน์  เป็นครูใหญ่คนแรก   และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนบ้านโพหวาย   ในปี พ.ศ.  2491
     ในปี พ.ศ. 2498 นายเซ่งกี่  แซ่เฮียบ ได้บริจาคที่ดินให้ประมาณ 6 ไร่ สำหรับสร้างและขยายอาคารเรียนและได้รับการสนับสนุนร่วมมือ ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนจากประชาชนและองค์กรในชุมชนตลอดมา ในปี พ.ศ. 2524 นายรำไพ ถิระวัฒน์ ได้บริจาคเงิน  750,000 บาท   เพื่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง และในวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ตระกูลถิระวัฒน์  ได้บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนหลังเดิมโดยการเปลี่ยนเสาอาคารและทาสีอาคารให้ใหม่  เป็นเงิน  330,000  บาท
     ผู้บริหารสถานศึกษาได้ร่วมกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  ปรับปรุง  พัฒนา และปฏิรูปการศึกษาทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ และเป็นที่ยอมรับของชุมชนตลอดมา เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานถึง 2 ปี   คือในปี พ.ศ. 2531และปี 2538
     มีผู้บริหารมาแล้ว  13  คน  ปัจจุบันมี นายวีระพงค์  ไชยามาตย์  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่  14  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
สภาพปัจจุบัน
     2.1  ด้านอาคารสถานที่  มีอาคารเรียน  5 หลัง  อาคารประกอบ 10 หลัง
     2.2  ด้านบุคลากร
          1)  ข้าราชการครู  29 คน  ตำแหน่งผู้บริหาร  1 คน  ครูผู้สอน  25 คน   วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  7 คน   ปริญญาตรี  19 คน
          2)  พนักงานราชการ - คน
          3)  ลูกจ้างประจำชั่วคราว  3 คน
          4)  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  504  คน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563