คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพุทธรักษา ก้อนแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางพรพิมล ถาวรพงศ์สถิต
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ สวัสดิรักษ์