ลูกจ้าง

นายเทพสิทธิ์ บุญเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายองอาจ เกิดเอี่ยม
นักการภารโรง

นางจรรยา กองคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม

นางสาวรุ่งลาวัลย์ ไทรทรัพย์
ครูอัตราจ้าง