ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
พฤศจิกายน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 22
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ 2551 ฉบับปรับปรุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 146555
หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2551 ปรับปรุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 147108
คำสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
ตุลาคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 13
กันยายน 65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 5
กรกฏาคม 65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 7394
เมษายน ถึง พฤษภาคม 65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 55093
มีนาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.25 KB 57827
กุมภาพันธ์2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.51 KB 61446
มกราคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 802.85 KB 64245
พฤศจิกายน64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 123826
กันยายน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 802.55 KB 129153
สิงหาคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 129172
เดือนกรกฏาคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 131574
มิถุนายน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 146619
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม64 Word Document ขนาดไฟล์ 809.15 KB 146468
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย
เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (การจักการเรียนการสอนที่โรงเรียน) ไปไม่มีกำหนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.99 KB 131571
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.6 KB 146462
ทะเบียนนักเรียน
DMC 2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.57 KB 7390
ทะเบียนนักเรียน2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.21 KB 123739
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.79 KB 131572
รายชื่อนักเรียนบ้านโพหวาย 64 ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.67 KB 146781
คำสั่งโรงเรียนบ้านโพหวาย
รับนักเรียน 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.26 KB 63982
เอกสารกลุ่มงานบุคคล
>เอกสารเกี่ยวกับว PA 123831
บุคลากรโรงเรียนบ้านโพหวาย1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 146570
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 403.74 KB 58137
ระเบียบวาระการประชุม9/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 64247
ระเบียบวาระการประชุม8/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.97 KB 64246
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 672.13 KB 126230
ระเบียบวาระการประชุม7/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.18 KB 129152
ระเบียบวาระการประชุม6/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.07 KB 129159
ระเบียบวาระการประชุม5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.05 KB 129152
>คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม บ.ว.01 131608
ระเบียบวาระการประชุม 3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.64 KB 131572
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1/ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.24 KB 131573
ระเบียบวาระการประชุม4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 145479
>คู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษา ในสถาการณ์โควิด-19 145492
มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโพหวาย 146210
คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.82 KB 146204
>คู่มือการดำเนินงานธุรการโรงเรียนบ้านโพหวาย 146203
คู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.91 KB 146202
ระเบียบวาระการประชุม2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.05 KB 146516
คู่มือบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 324 KB 146602
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
การถ่ายรูปติด ปพ.1 ชุดเครื่องแบบนักเรียนเพื่อจัดทำเอกสารการสำเร็จการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.18 KB 64266
ระเบียบการแต่งการ บ.ว.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.48 KB 131583
การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.26 KB 131581
เอกสารเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 โรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 7
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 61472
>รวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 129165
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 บ.ว.01 11-1-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 129172
แบบฟอร์มโครงการ บ.ว.01 Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 129175
แบบประเมินและสรุปโครงการ 24-8-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 58.21 KB 129178
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มสำหรับเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.92 KB 129182
>สำเนาสำหรับทำแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์ 129172
คู่มือ/เอกสารมาตรการการรับมือโควิด 2019 ในสถานศึกษา
คู่มือแผนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.88 KB 30
คู่มือแผนเผชิญเหตุโรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 51
>คู่มือดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 31
แผยเผชิญเหตุโควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 23603
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติด บ.ว.01 123875