ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
พฤศจิกายน 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 6
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพ 2551 ฉบับปรับปรุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146547
หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 2551 ปรับปรุง 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 147099
คำสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
ตุลาคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 1
กันยายน 65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 4
กรกฏาคม 65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 7386
เมษายน ถึง พฤษภาคม 65 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 55086
มีนาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.25 KB 57820
กุมภาพันธ์2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.51 KB 61445
มกราคม 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 802.85 KB 64244
พฤศจิกายน64 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 123825
กันยายน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 802.55 KB 129151
สิงหาคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 129165
เดือนกรกฏาคม 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 131573
มิถุนายน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 146618
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม64 Word Document ขนาดไฟล์ 809.15 KB 146467
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย
เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (การจักการเรียนการสอนที่โรงเรียน) ไปไม่มีกำหนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 676.99 KB 131570
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.6 KB 146461
ทะเบียนนักเรียน
DMC 2/2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.57 KB 7389
ทะเบียนนักเรียน2/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.21 KB 123731
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.79 KB 131571
รายชื่อนักเรียนบ้านโพหวาย 64 ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.67 KB 146774
คำสั่งโรงเรียนบ้านโพหวาย
รับนักเรียน 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.26 KB 63979
เอกสารกลุ่มงานบุคคล
>เอกสารเกี่ยวกับว PA 123827
บุคลากรโรงเรียนบ้านโพหวาย1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69 KB 146560
เอกสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 403.74 KB 58071
ระเบียบวาระการประชุม9/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 64244
ระเบียบวาระการประชุม8/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 573.97 KB 64245
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน Word Document ขนาดไฟล์ 672.13 KB 126203
ระเบียบวาระการประชุม7/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 558.18 KB 129151
ระเบียบวาระการประชุม6/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.07 KB 129151
ระเบียบวาระการประชุม5/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 535.05 KB 129151
>คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม บ.ว.01 131577
ระเบียบวาระการประชุม 3/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.64 KB 131571
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1/ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.24 KB 131572
ระเบียบวาระการประชุม4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 145478
>คู่มือการปฏิบัติของสถานศึกษา ในสถาการณ์โควิด-19 145485
มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านโพหวาย 146191
คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.82 KB 146193
>คู่มือการดำเนินงานธุรการโรงเรียนบ้านโพหวาย 146194
คู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.91 KB 146193
ระเบียบวาระการประชุม2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 677.05 KB 146515
คู่มือบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 324 KB 146598
เอกสารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
การถ่ายรูปติด ปพ.1 ชุดเครื่องแบบนักเรียนเพื่อจัดทำเอกสารการสำเร็จการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 197.18 KB 64256
ระเบียบการแต่งการ บ.ว.01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 875.48 KB 131579
การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.26 KB 131573
เอกสารเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 61468
>รวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 129162
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 บ.ว.01 11-1-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 129170
แบบฟอร์มโครงการ บ.ว.01 Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 129167
แบบประเมินและสรุปโครงการ 24-8-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 58.21 KB 129175
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบฟอร์มสำหรับเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.92 KB 129174
>สำเนาสำหรับทำแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านออนไลน์ 129171
คู่มือ/เอกสารมาตรการการรับมือโควิด 2019 ในสถานศึกษา
คู่มือแผนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.88 KB 0
คู่มือแผนเผชิญเหตุโรงเรียนบ้านโพหวาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 0
>คู่มือดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 0
แผยเผชิญเหตุโควิด-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 23593
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติด บ.ว.01 123849